Modelformulier voor ontbinding / herroeping


Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.


Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is