ALGEMENE VOORWAARDEN WOONDESIGN 43 INGESCHREVEN IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 83607528

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- en/of beroepsactiviteit.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Opdrachtgever: iedere consument of ondernemer die producten en/of diensten van WoonDesign 43 afneemt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen WoonDesign 43 en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst tussen voornoemde partijen uitsluitend dan wel mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte van WoonDesign 43 en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen WoonDesign 43 en opdrachtgever.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Alle aanbiedingen van WoonDesign 43 en de termijn waarbinnen WoonDesign 43 de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Indien er geen levertijd overeen is gekomen én sprake is van een consument als opdrachtgever, geldt een vaste levertijd van 30 dagen. Bij overschrijding van deze termijn mag de consument de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
 3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, digitale inhoud en/of diensten, de totale (koop)prijs, levertijd en betalingscondities. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Bij vloeren houdt WoonDesign 43 bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend met verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten, etc.). Indien WoonDesign 43 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WoonDesign 43 niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte dan wel het aanbod, vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de opdrachtgever deze wel verlangt, dan kan dit prijsverhogend werken.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
  1. de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door WoonDesign 43 is geaccepteerd, ten blijke waarvan WoonDesign 43 een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; dan wel
  2. de door opdrachtgever geplaatste bestelling door WoonDesign 43 is geaccepteerd, ten blijke waarvan WoonDesign 43 een orderbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is WoonDesign 43 daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij WoonDesign 43 anders aangeeft.

Prijzen

 1. Door WoonDesign 43 opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide producten of werkzaamheden/diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij WoonDesign 43, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 2. Prijsverhogingen kunnen aan opdrachtgever worden doorberekend. In geval van een consument als opdrachtgever geldt dat prijsverhogingen optredend na het sluiten van de overeenkomst, maar voor levering kunnen worden doorberekend mits:

– de prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen ontstaan;

– de prijsverhogingen, anders dan door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend, tenzij de consument (als opdrachtgever) de gelegenheid wordt geboden de overeenkomst te ontbinden.

 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst waaronder bijvoorbeeld doch niet beperkt tot acties, opruimingen, opheffingsuitverkopen en kortingen op showroommodellen geven de opdrachtgever geen recht op prijsvermindering.

 

Artikel 5. Overeenkomst op afstand en buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten

 1. Als een consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt WoonDesign 43 direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit niet is gedaan, kan de consument (als opdrachtgever) de overeenkomst ontbinden.
 2. WoonDesign 43 zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst de volgende informatie sturen:

– het bezoekadres van WoonDesign 43 waar de consument met klachten terecht kan;

– de voorwaarden waaronder en hoe de consument van diens herroepingsrecht (nader uitgewerkt in artikel 10 van deze algemene voorwaarden) gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

– de prijs van het product of de dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6. Opdracht

 1. WoonDesign 43 behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. WoonDesign 43 gaat met deze overeenkomst slechts een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen te adviseren in het kader van de gesloten opdracht.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat WoonDesign 43 de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan WoonDesign 43 beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen, de ruimte schoon en leeg is, de oude vloer en/of oude raambekleding is verwijderd (en de vloer vrij is van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten) en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door WoonDesign 43 is ontvangen of zekerheden ten behoeve van WoonDesign 43 zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Afval wordt bij opdrachtgever achter gelaten, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat WoonDesign 43 tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (zoals tekeningen van de ligging leidingen e.d.) heeft. Opdrachtgever staat hierbij in voor de juist- en volledigheid van de aangereikte stukken en gegevens.
 6. Voorts draagt de opdrachtgever er zorg voor dat er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is en er geen andere werkzaamheden worden verricht in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden die schade kunnen veroorzaken aan het werk van WoonDesign 43.
 7. Indien opdrachtgever wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt Woondesign 43 aan opdrachtgever een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer en dekvloer. Geeft opdrachtgever deze verklaring niet of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt Woondesign 43 opdrachtgever voor een mogelijk minder geluidsisolering na oplevering. Woondesign zorgt ervoor dat hij kan aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van de leverancier van de tussenvloer.
 8. Indien opdrachtgever geen zorg heeft gedragen aan het bepaalde in leden 3 tot en met 7 van dit artikel, moet hij de door WoonDesign 43 geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade. Voorts draagt de opdrachtgever het risico voor schade door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werk-wijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 1. Indien de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden, maar niet worden aangenomen zal WoonDesign 43 binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Na weigering of na tweede levering mag WoonDesign 43 opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen. Als de tweede levering ook niet wordt aanvaard, mag WoonDesign 43 ofwel nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen, of de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens het hierna in artikel 7 bepaalde. Producten die volledig door de opdrachtgever zijn betaald, worden maximaal 3 maanden in opslag gehouden waarna de overeenkomst als geannuleerd wordt beschouwd. In voornoemde gevallen mag WoonDesign 43 naast annuleringskosten ook opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door WoonDesign 43 in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

Artikel 7. Betaling / annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door WoonDesign 43 aan te geven wijze. WoonDesign 43 is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. In geval van een consument als opdrachtgever (niet zijnde een zakelijke afnemer) bedraagt het maximale voorschot 50% van het aankoopbedrag.
 3. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages.
 4. In geval van een koop op afstand gelden geen maximale aanbetalingspercentages, doch in geval van een consument mag niet enkel de mogelijkheid van volledige betaling vooraf van de koopsom als betalingsconditie aan worden geboden.
 5. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is het resterende openstaande bedrag direct opeisbaar. Desalniettemin zal WoonDesign 43 na het verstrijken van de betalingstermijn een sommatie zenden waarin de opdrachtgever op diens verzuim wordt gewezen. In geval van een consument als opdrachtgever wordt hem/haar de kans geboden om alsnog binnen 14 dagen na de dag waarop de sommatie is ontvangen te betalen en wijst WoonDesign 43 opdrachtgever op de gevolgen indien hij/zij dat niet doet. In geval van een ondernemer als opdrachtgever zal deze termijn drie werkdagen bedragen.
 6. Na afloop van de nadere termijn zoals bedoeld in vorig lid, mag WoonDesign 43 zonder nadere sommatie het verschuldigde invorderen. Opdrachtgever is in dat geval verplicht alle door WoonDesign 43 na de vervaldatum van de factuur gemaakte incassokosten volledig aan WoonDesign 43 te vergoeden. Deze kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom. Tevens is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.
 7. WoonDesign 43 is in geval van niet-tijde betaling tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door WoonDesign 43 geleden schade en gederfde winst.

Eigendomsvoorbehoud

 1. WoonDesign 43 blijft eigenaar van de verkochte producten totdat opdrachtgever de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen en mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

Annulering

 1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft WoonDesign 43 recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij tijdig en op de juiste wijze gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is vastgelegd.

 

Artikel 8. Klachten

 1. Eventuele klachten of tekorten of door WoonDesign veroorzaakte schade aan opdrachtgevers eigendommen, behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uren na voltooiing van de werkzaamheden dan wel ontvangst van het product, schriftelijk aan WoonDesign 43 te worden gemeld. Als binnen 48 uur na (op)levering geen melding door WoonDesign 43 van opdrachtgever is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door WoonDesign 43 is veroorzaakt.
 2. Indien (ingevolge het vorig lid) wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. WoonDesign 43 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst WoonDesign 43 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever/opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. WoonDesign 43 mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) ontbinden indien sprake is van (de aanvraag van het) faillissement van opdrachtgever, surseance van betaling door opdrachtgever is aangevraagd of de wettelijke schuldsanerings-regeling van toepassing is op opdrachtgever.

 

Artikel 10. Herroepingsrecht

 1. Enkel indien de opdrachtgever een consument is en de overeenkomst anders dan in de winkel is gesloten, kan deze een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden (op de wijze zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel).
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem het product heeft ontvangen. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien WoonDesign 43 de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het herroepingsformulier niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de hiervoor genoemde bedenktijd.
 4. Zodra WoonDesign 43 alsnog de in lid 3 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.
 5. Gedurende de bedenktijd dient opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor omschreven.
 6. Als opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van het formulier voor herroeping te vinden via woondesign43.nl/herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan WoonDesign 43. Alle aanvullende overeenkomsten worden bij herroeping ontbonden.
 7. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt opdrachtgever het product terug of overhandigt hij dit aan WoonDesign 43.
 8. Opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en conform de door WoonDesign 43 verstrekte instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument, alsook de kosten voor het terugzenden van het product.
 10. Als WoonDesign 43 het product c.q. de producten retour heeft ontvangen, wordt, mits het product/de producten in originele en staat verkeren zoals deze geleverd is/zijn, binnen veertien dagen volgend op de dag waarop het product/de producten is/zijn ontvangen het door opdrachtgever voldane bedrag voor het product/de producten terugbetaald aan de consument. WoonDesign 43 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij opdrachtgever instemt met een andere methode.
 11. WoonDesign 43 sluit ten aanzien van de volgende diensten / producten het herroepingsrecht uit:
 12. Producten die zijn vervaardigd conform constructies van de consument (maatwerk) waaronder in ieder geval begrepen doch niet beperkt tot raamdecoratie, gordijnen en vloeren;
 13. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 14. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 15. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop WoonDesign 43 geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 16. Diensten die met instemming van de opdrachtgever volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de opdrachtgever uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

 

Artikel 11. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. WoonDesign 43 en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. WoonDesign 43 verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht.
 3. WoonDesign 43 staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

                                                           

Artikel 12.         Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van WoonDesign 43 is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van WoonDesign 43 in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. WoonDesign 43 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. WoonDesign 43 is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

– het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheuren als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw dan wel verbouw;

– het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheuren door de directe inwerking van warmtebronnen zoals de zon, CV-leidingen en haarden;

– een te hoog dan wel te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en/of omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;

– een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door WoonDesign 43 is aangebracht dan wel een onvoldoende vlakke ondervloer mits deze niet door WoonDesign 43 is aangebracht;

– het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits WoonDesign 43 vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WoonDesign 43 alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 4. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. WoonDesign 43 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WoonDesign 43 is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan WoonDesign 43 kenbaar behoorde te zijn.
 6. WoonDesign 43 is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met het openen en gebruiken van het product dat wordt geleverd of aanbevolen dan wel ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. WoonDesign 43 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WoonDesign 43 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WoonDesign 43 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel- of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen.
 2. WoonDesign 43 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover WoonDesign 43 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WoonDesign 43 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14.         Garantie

 1. Indien opdrachtgever een consument is, heeft hij/zij recht op wettelijke garantie.
 2. In aanvulling op de garantie van lid 1 is er, afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant en het product, (aanvullende) fabrieksgarantie van toepassing.
 3. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de geleverde producten of het uitgevoerde werk worden gebruikt op een wijze die correspondeert met de bestemming daarvan.
 4. Opdrachtgever moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
 5. Het recht op garantie en/of schadevergoeding kan worden beperkt of uitgesloten indien sprake is van afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. Dit is in ieder geval het geval indien de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 6. (wegwerp)Batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage zijn nadrukkelijk uitgezonderd van de garantie.

 

Artikel 15.         Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden behoudt WoonDesign 43 zich het intellectuele eigendom en auteursrecht voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Indien WoonDesign 43 daarom vraagt, moet opdrachtgever ze direct teruggeven.
 2. Alle door WoonDesign 43 gedurende de uitvoering van het opdracht eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WoonDesign 43 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door WoonDesign 43 vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van WoonDesign 43. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van WoonDesign 43 te worden opgenomen “geproduceerd door WoonDesign 43”.